Otevřený dopis ministru životního prostředí

Lednice na skládce - poškozování životního prostředí

 

 

 

Věc: nakládání s odpady, záchrana využitelných surovin, finanční ztráty české ekonomiky

+ zabránění devastace životního prostředí odpadem v režimu zpětného odběru

Vážený pane ministře,
blahopřejeme k Vašemu uvedení do funkce ministra resortu, který je v současné době jedním z nejhorších z pohledu lobbingu a výkonu činností, životnímu prostředí spíše ubližujících a devastujících přírodu.
Rozhodnutí úředníků ministerstva současně vážně poškozují ekonomiku České republiky, zvyšují nezaměstnanost a neomaleným způsobem zavádí monopoly v odpadovém hospodářství, které válcují české podnikatelské subjekty – výrobce i zpracovatele.
Občané České republiky jsou velmi znepokojeni stávající situací v odpadovém hospodářství, která láká mnoho zlatokopů a dobrodruhů, kterým nezáleží ani na krajině ani na obyvatelích této země. Jejich činností a ovlivňováním našich zákonodárců se stávají závazná pravidla, škodící nejen životnímu prostředí, přírodě i ekologii, ale poškozují i ekonomiku České republiky.
Vážné riziko pro odpadové hospodářství a životní prostředí představují takzvané „kolektivní systémy“, které v původním pojetí měly být pouze organizátorem a koordinátorem při odstraňování vybraných odpadů, například elektrošrotu. Namísto toho dostaly kolektivní systémy právo inkasovat poplatky od výrobců a dovozců za uvedení výrobků na český trh. A nejen to! Vybrané peníze nejsou z velké části použity na likvidaci a recyklaci odpadů!
Dalším inkasovaným poplatkem je platba konečného spotřebitele při nákupu výrobku. Tyto částky platí všichni – tedy občané, firmy, organizace i všechny státní složky, neboť je tato povinnost uložena zákonem. Peníze směřují na soukromá konta „kolektivních systémů“. Jedná se o soukromé firmy!
Třetím příjmem kolektivních systémů je příjem z organizovaných aukcí při nichž kolektivní systém prodává soustředěný elektroodpad zpracovatelům. Kam mizí všechny peníze určené původně na likvidaci odpadů?

Kolektivní systémy jsou neziskovými, soukromými firmami, které stát nemá právo kontrolovat! Přitom je zákonem uložena povinnost spotřebitelů i výrobců/dovozců odvádět velké částky na jejich konta. O tyto peníze chudne stát, firmy i občané!
Další pozoruhodný jev, naprosto nepochopitelný, je zavedení nakládání s odpadem nikoliv jako s odpadem, a často odpadem nebezpečným, ale s vyřazenými elektrozařízeními je nakládáno v režimu zpětného odběru. Znamená to, že se do doby převzetí odpadu zpracovatelem nechová jako odpad, který poškozuje životní prostředí a ekologii, ale zákon o odpadech se ve svých ustanoveních o ochraně životního prostředí na tyto „věci“ nevztahuje do doby, dokud je kolektivní systém neprodá zpracovateli. Teprve pak se opravdu z pohledu ministerských úředníků stává odpadem.
Prohlédněte si města a obce, kolik elektrospotřebičů leží u popelnic, volně na ulicích, ve volné přírodě či jinde. Proč? Jednoduché řešení existuje! Přináší zisk pro stát i jeho občany, ale lobby je silnější.
Kolektivní systémy si navíc vynucují u zpracovatelů právo auditů, což je vážné narušování soukromých firemních práv. Bohužel, kdo nesouhlasí s diktátem, nemá právo se ani účastnit aukcí a zajistit tak práci pro své zaměstnance.
Není to fraška, když si někdo nechá třikrát zaplatit a ještě kupujícího omezuje???
V současné době jsou vytvořeny na MŽP pracovní skupiny, které připravují další upevnění pozic kolektivních systémů a ve své podstatě zakotvení jejich monopolu při přebírání vyřazených zařízení od těch, kteří se rozhodli je dále nepoužívat a vyhodit je. Připravuje se zákaz předávat zařízení přímo zpracovatelům, kteří odpad ekologicky zpracovávají a recyklují, při respektování ochrany přírody a životního prostředí, na které se v systému zpětného odběru vůbec nehledí!!!
Zvážíme-li, že v současné době existuje možnost sběru elektrošrotu tak, že původce jej předává přímo zpracovatelské firmě za pomoci zprostředkovatele a ještě za to dostává peníze, je na pováženou, kdo stojí za zákonnými normami, poškozujícími Českou republiku hned na několika frontách. Navíc je s odpadem v takovém systému nakládáno jako s „odpadem“ od prvního okamžiku jeho předání původcem k odstranění. Je možné doložit příklady.
Vážený pane ministře, věřím, že se podaří zabránit monopolizaci odpadového hospodářství, zabránit diktátu soukromých firem „kolektivních systémů“ všem ostatním účastníkům trhu například formou určování výše povinných poplatků, svévolných auditů a že se podaří zachránit zpracovatele, kteří nechtějí diktát kolektivních systémů přijmout před jejich likvidací vznikem připravovaného monopolu stávajících „kolektivních systémů“.
Vedení strany Občané České republiky vyjadřuje tímto otevřeným dopisem vážné znepokojení nad mírou arogance zlatokopů, kteří za pomoci státních úředníků prosazují své zájmy, navyšují ceny spotřebitelům, brání ochraně životního prostředí například formou tzv. „systému zpětného odběru“ a narušují tržní prostředí s následnou likvidací podnikatelů v odpadovém systému, což má za následek i zvyšování nezaměstnanosti v ČR.
Dovoluji si rovněž upozornit, že stále častěji trpí lidé novodobými nemocemi, s nimiž si lékaři nevědí rady. Jako odborník zřejmě máte své vlastní vysvětlení, zvláště pokud jste vyrostl v oblasti dodnes sužované chemickými látkami v ovzduší, vodě i půdě.
Že bude hůř, pokud se nezmění ochrana přírody, nasvědčují i nové závěry Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž bude v roce 2025 umírat 13 milionů lidí na světě na rakovinu, což je skoro o 60% více než v současné době. Ročně touto nemocí onemocní 20 milionů lidí. Varující!
V případě Vašeho zájmu nabízíme skutečné odborníky z odpadového hospodářství, kteří mohou pomoci s narovnáním současného systému, pokřiveného korupcí a touhou jedinců po bohatství.
K přiblížení problematiky doporučujeme nahlédnout do závěrů pracovních komisí MŽP a stanoviska ÚOHS. Rádi poskytneme tyty dokumenty Vám či osobě Vámi pověřené. Je co číst!
Vážený pane ministře, přejeme Vám ve Vaší náročné práci mnoho úspěchů, dostatek odborníků, neúplatné pracovníky na všech úrovních ministerstva a hlavně hodně štěstí při prosazování právních norem chránících životy, přírodu, ekologii, státní kasu i peněženky občanů.
V úctě,

Ing. Josef Barta, MBA
předseda republikové rady
Občané České republiky

Komentáře nejsou povoleny.