Teze hodnotové ekonomiky

předkládáme vám stručný přehled tezí a pojmů s vysvětlením, pro lepší pochopení nové společensko-ekonomické formace „hodnotová ekonomika“, teorie 21. století.

Vydání předchozí, o hodnotové ekonomice pojednávající, „Jak ozdravit českou ekonomiku“, „Cesta k bohatství“ či „Bohatství na dosah“ jsou knihy s širším pojednáním a ne pro všechny zcela čtivé a stravitelné.

Pochopit principy hodnotové ekonomiky není složité. Jde o osvobození závislosti práce při současném odstranění nezaměstnanosti, snížení daní, garanci občanských jistot a platnost práva pro každého.

To vše na principech rovnosti, svobody a garance práva i ochrany životů, zdraví a majetků občanů. Zrušení tzv. právnických osob vyrovnává postavení podnikatelů. Podnikatelem je vlastně každý, který je schopen své schopnosti, vlastnosti a dovednosti použít k vytváření nových hodnot. Může to být i stařík nebo babička, kteří svou vitalitou mnohdy zastíní i občany v produktivním věku.

To, že jsou lidé posunuti do skupiny „důchodců“ je nevyřazuje z produktivního života. Stejně tak mládež dokáže být kreativnější a přínosnější než dospělí.

Jedno však je jisté. Vytváření nových hodnot je přírodou dáno každému člověku. Je jen v rukách jedince, jak s tímto darem naloží. Jedinečné vlastnosti k vytváření hodnot patří jen jemu a je třeba toto vlastnictví ctít.

Schopnost prací vytvářet nové hodnoty je skutečné bohatství, které dřímá v každém jedinci a jen tomuto jedinci náleží všechna práva i k výsledným hodnotám jeho prací vytvořených.

Lidé, učiňte vše pro to, aby vám dále nikdo nebránil brát si výsledky vaší práce, aby jste mohli se svou prací volně nakládat na principu svobodných a rovných obchodů, bez obav z možného postihu arogantní moci nenasytných.

 

Žijte tak, aby jste mohli říci: byl jsem šťastný a cítím se bohatým.

 Banky a peněžnictví

Pro vytvoření skutečně tržního hospodářství je třeba jako jeden z prioritních prvků postavit konkurenční bankovní ústav ve vlastnictví a správě českého státu, který by poskytoval komerční bankovní služby pro občany. Je to například vedení účtů, poskytování úvěrů a půjček, vedení úročených vkladů a další služby.

Stát by měl příjmy z úroků a poplatků, občané by nebyli zatíženi nesmyslnými a nehorázně vysokými poplatky zahraničních bank. Ostatní banky na trhu by byly nuceny nastavit vztah ke svým klientům tak, aby neodcházeli k bankám jiným.

Peníze občanů a firem by zůstávaly na území České republiky, posílily by investice v tuzemsku. Stát by prováděl platby ze svých účtů (například výplatu důchodů) prostřednictvím své banky a nemusel by platit bankám zahraničním. Totéž platí u všech bankovních operací a výplat prováděných státem. Jde například o výplatu sociálních dávek, nemocenské atd.

Příklad: Líbilo by se vám vedení účtu zdarma, úrok na vkladech až 2% a více, úrok při půjčkách a úvěrech 3 až 4% i měně?

 

Bezpečnost

Stát garantuje bezpečnost občanů, ochranu jejich života, zdraví a majetku. Zákony na ochranu občanů jsou platné pro všechny stejně a nezáleží na postavení, majetku ani jiných okolnostech případů. Všem je měřeno stejně a tresty musí být přiměřené míře provinění. Musí plnit výchovný účel a vzbuzovat obavu.

Příklad: Ochrana občana bude naprosto stejná v případech ochrany občanů bílých i jiné barvy pleti, vyznání, politického názoru či jiných odlišujících vlastností.

Porušování zákonných norem kýmkoliv je třeba posuzovat vždy jako jedince lidské společnosti, kdy právo na bezpečnost mají všichni stejné.

Bohatství

Bohatství je pocit. Bohatství je míra spokojenosti jednotlivého občana/jedince, kterému k pocitu dosažení bohatství stačí uspokojení jeho cílů a potřeb. Bohatství nemůže být měřeno velikostí konta v bance, ani vahou zlatých cihel v trezorech.

Příklad: K pocitu bohatství stačí některým úspěch v lásce, jiným úspěchy profesní, jiným dostatek toho, po čem touží a mají rádi.

Mnoho lidí tvrdí, že jsou bohatí, protože mají spokojenou rodinu, vzdělané děti, úspěch ve své činnosti či naplňují svá přání a touhy.

Daně

Co je to daň v hodnotové ekonomice

Daň je poplatek občana za zajištění společných potřeb všech občanů.

Je to úhrada za služby, které si občan platí u subjektu označovaného stát, který je vytvořen proto, aby zajišťoval občanům ochranu jejich života, zdraví, majetku. Jde například o organizaci a zajištění školství, bezpečnostních sborů (armáda, policie, hasiči), provoz některých nemocnic (např. fakultní či vojenské…).

Patří sem i ochrana a správa důchodového systému či ochrana památek.

Daňový základ

Daňovým základem pro výpočet daně z příjmů je skutečně součet všech příjmů ekonomického subjektu/jednotlivce/občana. Je to součet příjmů v hotovosti či na bankovních účtech za jím prodanou práci či výsledky jeho práce za určité období, zpravidla kalendářní rok. Při větších obratech bude daňovým obdobím pololetí, čtvrtletí či měsíční období.

Výše daní

Výše daně z příjmů je dle studií navrhována ve výši 0,65% – 1% všech příjmů poplatníka.

Neexistence položek snižujících daňový základ či daň

V novém daňovém systému nemohou být užívány tzv. odpisy, odpočty, daňově uznatelné či neuznatelné položky. Nesmí platit ani žádné výjimky a výjimky z výjimek. Všem musí být měřeno stejně. Daň musí být vyměřována podle výše uvedeného principu. Se zbytkem si může poplatník dělat co chce. Samozřejmě musí myslet na princip důchodového, zdravotního či sociálního zabezpečení.

Příklad: V rodinném rozpočtu nemůžete uplatnit odpisy na ledničku či pořízený dům nebo byt. Nemůžete si snížit rodinný rozpočet jakoukoliv slevou nebo úlevou. Musíte vyjít s tím, jaký je váš příjem po zaplacení daně. (Rozumné daně na úhradu sdružených potřeb všech občanů).

Zneužívání odpisů, odpočtů, úlev, slev…

V současné době jsou využívány odpisy, odpočty, slevy, úlevy, výjimky a řada dalších možností jako daňově uznatelné či neuznatelné položky pro různé typy daňových poplatníků. Díky tomu je mnoho podnikatelských subjektů ztrátových a daně neplatí.

Většina takových podnikatelských subjektů má ale na luxusní vozy, udivující paláce, dokonce vlastní letadla či lodě (pro reprezentaci, ne na podnikání), utrácí za spoustu cest do zahraničí, nesmyslné dary a další výdaje, které by jinak neinvestovaly.

Každý nechť utrácí po zaplacení daně z příjmů, pokud mu na to bude zbývat. Je to jen jeho věcí.

Navíc daňové ráje umožňují vývoz kapitálu, který by jinak zůstával v tuzemsku.

Množství druhů daní

Daň v hodnotové ekonomice existuje jen jedna a to „daň z příjmu“.

S ohledem na skutečnost, že majetek občanů/jedinců vzniká jejich prací a všechny jejich příjmy jsou řešeny daní z příjmů, není možné, aby bylo následně zdaňováno vlastnictví majetku občana/jedince dalšími daněmi.

Všechny ostatní daně (s výjimkou daně z příjmů) musí být zrušeny. Jedná se například o daně z majetku, nemovitostí, daně dědické, z převodu nemovitostí a další….

Daně za služby – například daň silniční by měla být označena jako poplatek za službu poskytovanou státem za užívání komunikací. Obdobou jsou dálniční poplatky atd.

Otázka zákonného pojištění je řešena v bloku „pojištění“

Daňový základ

Daňovým základem pro výpočet daně z příjmů je skutečný součet všech příjmů ekonomického subjektu/jednotlivce/občana. Je to součet příjmů v hotovosti či na bankovních účtech za jím prodanou práci či výsledky jeho práce za určité období, zpravidla kalendářní rok. Při větších obratech bude daňovým obdobím pololetí, čtvrtletí či měsíční období.

 Zdanění hazardu a loterijních her

Hazard a loterijní hry by měly být pod přísnou kontrolou státu. Zdanění by mělo být mimořádné a to až do výše 50% všech příjmů loterijní či hazardní společnosti.

V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci.

Změnami ve společnosti, především osvobození práce ze závislosti (závislá práce) a důsledným dodržováním osobní odpovědnosti u všech bez rozdílu by zájem o hazardní hry v určitém rozsahu klesl.

Daňové ráje – konec

Změnou daňového systému „hodnotové ekonomiky“ okamžitě dochází ke ztrátě půvabu „daňových rájů“, které budou spíše zatěžující. Sídlo firem pak bude zůstávat či se vracet do tuzemska s ohledem na výhodnost podnikání v tuzemsku a možnost dalších investic, včetně rychlého rozvoje ekonomiky.

Zjednodušení daňového systému

Osvobozením práce ze závislosti (zrušení závislé práce a současné zrušení zákoníků práce) a nastavení skutečně tržního postavení pro všechny podnikatelské subjekty s jednotností práv a povinností pro všechny, dojde k vyžadování osobní odpovědnosti a nastavení obchodních vztahů i do oblasti prodeje práce.

Nově tak budou vztahy při prodeje práce sjednávány na obchodních principech, například smlouvou o provedení díla, zajišťování činnosti, opravě věci…..

Právnické osoby zaniknou – je to jen schovávání za pomyslné a fiktivní označení a vykonstruovanou identifikaci.

Jediným identifikátorem bude nezaměnitelné a jedinečné číslo občana – rodné číslo, pod kterým budou zjistitelné všechny aktivity občana. Pokud bude mít více firem s různými názvy, je to jen záruka vzájemných garancí a ručení majetkem. V žádném případě při zkrachování např. jedné z firem nezůstanou dluhy u poškozených a státu, neboť dluhy musí uhradit podnikající subjekt/občan z jiného svého majetku. V současné době je takto řešena odpovědnost u OSVČ a svobodných povolání.

 Jeden druh podnikatelů – jeden druh daní

Každý občan po dovršení plnoletosti je oprávněn podnikat pod svým rodným číslem. Prodej své práce a služeb vykonává bez nutnosti registrací kdekoliv a u kohokoliv. Za svou práci a prodávané hodnoty ručí v plném rozsahu požadované a sjednané kvality.

Neexistují právnické osoby. Podnikající občané se mohou sdružovat do obchodních sdružení, za jejich činnost však musí odpovídat každý až celým svým majetkem. Zisky si rozdělují podle principů obchodních dohod mezi jednotlivými účastníky sdružení.

Daňové přiznání

Daňové přiznání je zcela jednoduché. Obsahuje základní data o občanovi, adresu a kontakty.

Pro výpočet daně z příjmu je uvedena celková suma příjmu za daňové období a připojen seznam příjmů dle skutečnosti (výpis z evidence pokladní knihy či bankovní evidence).

Jednotná sazba, pro všechny stejná, násobená celkovým příjmem je daňovou povinností občana, kterou hradí státu.

Může to být jeden list formátu A5 či elektronické podání.

Osoby, které si nechtějí zpracovávat daňové přiznání sami, využijí ekonomických poradců, účetních atd. nakoupením jejich služeb tak, jak je tomu i v dnešní době.

 Kontrola poctivosti – Finanční policie

Kontrolu správnosti odváděné daně z příjmu provádí „Finanční policie“, která má právo porovnávat údaje z daňového přiznání s poznatky od účastníků trhu, kteří vedou své podnikové účetnictví pro svou potřebu a poskytují „Finanční policii“ informace o tom, komu byly prováděny výplaty.

V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci.

Změnami ve společnosti, především osvobození práce ze závislosti (závislá práce) a důsledným dodržováním osobní odpovědnosti u všech bez rozdílu by zájem o hazardní hry v určitém rozsahu klesl.

Doručování a komunikace

Doručování

Doručování písemností a komunikace se státními úřady a institucemi by měla probíhat na principu datových schránek s fikcí doručení jakéhokoliv dokumentu.

Samozřejmě může v odůvodněných případech být funkční i listovní korespondence, ale po zkušenostech současného vyhýbání se odpovědnosti, nedoručitelnosti zásilek a vyhýbání se jejich převzetí by se jednalo o účinný institut vymáhání práva.

Datové schránky by měly být povinné a měly by být přiděleny všem občanům s pobytem na území ČR či v ČR legálně působících. Osobám počítačově negramotným může schránky spravovat smluvní osoba jako službu, případně rodinný příslušník.

Bylo by odstraněno vyhýbání se komunikaci se státními orgány a plnění povinností uložených státem, soudy a jinými orgány se zákonným právem vymahatelnosti plnění některých povinností.

Komunikace

Komunikace může probíhat v písemné či elektronické podobě.

V současné době vyspělé komunikační techniky a komunikačních možností je jen na osobní volbě a dohodách o způsobu komunikace.

V době, kdy má prakticky každý (od dětí po důchodce) mobilní telefony i počítače a kdy databáze informačních dat o jednotlivých občanech/jedincích jsou v centrální evidenci a databázi různých jedinců či společností, s okamžitou dosažitelností i na vyhledavačích na internetu je vzájemná komunikace stále jednodušší.

Důchodové zabezpečení

Správa důchodového zabezpečení

Odpovědnost za důchody a správa důchodového zabezpečení může být pouze svěřena státu jako společnosti vytvořeném občany pro své potřeby.

Není možné, aby občané byli odkázáni na soukromé osoby, které by spravovali jejich důchody  ať už formou různých „pilířů“ či jiných forem.

Občan musí mít jistotu, že „pilíře“ či „fondy“ nezkrachují! A tu jim může poskytnout pouze stát.

Stát nesmí zákonem nařídit výběr finančních prostředků od občanů ve prospěch soukromých osob či firem!

Stát musí garantovat občanům v důchodovém věku výplatu důchodových dávek v dostatečné výši tak, aby mohli slušně žít – ne živořit!

Výběr důchodového připojištění

Správu a výběr pojistného na důchodové zabezpečení může mít pouze stát a nesmí výběrem pověřovat soukromé osoby!

Finanční prostředky musí být vedeny na účtech  českého státu v českých bankách, které jsou v úplném vlastnictví a správě českého státu!

Výše pojistného by měla mít několik volitelných variant s volitelností dle rozhodnutí občana. Každý občan by měl mít smlouvu o důchodovém pojištění a podmínkách takového pojištění.

Platby – úhrady pojistného si musí zajišťovat každý občan samostatně, nelze ukládat povinnost výběru takového pojistného soukromým osobám! (v současné době např. zaměstnavatelům – v hodnotové ekonomice neexistuje pojem zaměstnanec a zaměstnavatel – vše je řešeno na úrovni obchodních vztahů)

Výplaty důchodů starobních

Výplaty důchodů musí být poukazovány občanu/důchodci dle sjednané dohody, nikoliv direktivně, například na účty u zahraničních bank, působících na území českého státu.

Důchod a jeho valorizace musí odpovídat stavu ekonomiky a možnostem státu. Při dostatečném výběru daní, v případě změn ekonomické samostatnosti jedinců a změně daňového systému nebude mít stát problém s dostatkem finančních prostředků na zajištění výplat důchodů.

Výplaty důchodů invalidních

Invalidní důchody jsou solidární platbou z kapes všech občanů lidem se zdravotním postižením.  Je nutné osoby se skutečným zdravotním postižením podpořit a postarat se o ně.

Řada občanů se zdravotním postižením se však může věnovat výdělečné činnosti – prodej své práce a služeb – tak, že mohou mít lepší příjmy než jiní lidé. To je dobře, ale podporu by měli mít skutečně jen ti, kteří nedokáží činnost vyvíjet a prodávat své schopnosti.

Tato situace je ošetřena obecnou možností všech občanů v hodnotové ekonomice prodávat svou práci a přijímat za to úplatu v ryze obchodních vztazích. Pokud invalidní občan nedokáže vydělat tolik, kolik odpovídá potřebám na slušný život, je třeba mu v rámci solidárního systému ze společných prostředků pomoci až do výše stanoveného životního standardu. Takové případy je třeba citlivě posuzovat a zabránit zneužívání.

Ekonomika

Tržní hospodářství

Je nezbytně nutné respektovat tržní prostředí, bez zasahování státu!

Zvýhodňování formou dotací, příspěvků, podpor či úlev komukoliv je zakázáno. V tržním prostředí je nutné, aby nabídka byla úměrná poptávce a opačně. Veškeré výkyvy poptávky i nabídky si tržní prostředí srovná samo množstvím a cenami při zachování vysoké kvality.

Pokud bude chtít jakýkoliv subjekt vstoupit na trh, má možnost. Obstojí kvalita, cena a doprovodné služby. Stát nesmí zasahovat intervencemi, ani podporou, či zvýhodňováním formou zákonných opatření! Chce-li stát zasáhnout do tržního prostředí, je to možné pouze jako státní organizace ve vlastnictví a správě českého státu se všemi zisky pro státní pokladnu. V případě ztrátové činnosti bude požadována celá výše způsobené ztráty a spojených nákladů po osobě či osobách, které takovou státní aktivitu iniciovaly, včetně možné trestní odpovědnosti!

Ekonomické subjekty

Musí platit právo na ochranu vlastnictví práce jejím vlastníkem/jedincem! Rovněž musí platit právo na ochranu vlastnictví hodnot prací jedince vytvořené ve prospěch vlastníka práce.

Jen vlastník může v rámci obchodních vztahů práci a vytvořené hodnoty směňovat a obchodovat s nimi dle svobodné vůle a smluvní volnosti s obchodními partnery.

Ekonomický subjekt v hodnotové ekonomice je reprezentován občanem/jedincem, který vystupuje a je identifikován svým osobním nezaměnitelným a jedinečným číslem –rodným číslem. Každý občan může mít neomezený počet aktivit a může být účastníkem neomezeného počtu spolků (týmů, vlastníků…), kteří při podnikání spolupracují. Musí však být vždy zachována zásada plné majetkové a trestní odpovědnosti.

Znamená to, že jedinec XY může mít například „Truhlářství Prima“, Zelinářství Celer“, cestovku „Maroko“, poradenství „Help“ atd. Všechny tyto „firmy“ však mají jedno stejné identifikační číslo – číslo jedince XY. Škody způsobené ostatním účastníkům trhu jednou jsou uhrazovány z majetku firem ostatních, tedy z majetku občana XY.

Nezůstávají dluhy, nikdo nemusí nic vymáhat, vztahy jsou korektní. Pokud dojde k úmyslnému poškozování ostatních účastníků trhu, ekonomický subjekt ručí celým svým majetkem, tedy všemi firmami a ostatními hodnotami v jeho vlastnictví.

Přestávají existovat právnické osoby, které zanechávaly po sobě pouze dluhy a spoušť bez možnosti postihů vlastníků a odpovědných škůdců.

Tímto opatřením stát chrání všechny své občany při jejich podnikání i peníze občanů ve státní pokladně, určené k zajištění společných potřeb občanů.

Všechny právnické osoby musí změnit identifikační čísla podle většinových vlastníků – jejich rodným číslem. Většinový vlastník rozhoduje o řízení podnikatelských aktivit a odpovídá za ně! Rozumějme všechny aktivity/podnikatelská seskupení, tedy i banky, všechny druhy fondů, atd…

Ekonomika šedá a černá

Obrovské ztráty způsobované existencí černé a šedé ekonomiky jsou v současné době úmyslně vyvolávány existencí zákoníku práce, pracovních vztahů, vysokými neúnosnými náklady zaměstnavatelů a nemožností se zaměstnanci jednat jako s obchodními partnery.

V hodnotové ekonomice, kde existují pouze obchodní vztahy a čisté tržní prostředí se svobodnou a rovnoprávnou volbou smluvních cen, spolu s garancí osobního vlastnictví práce a jejího prodeje není podobný způsob podnikání/výkonu činnosti možný.

Každý je odpovědný za své jednání a prodej práce, každý se zodpovídá za její kvalitu a každý sám za sebe odvádí spravedlivou, přiměřenou daň (cca 0,75% z celkového příjmu).

Energie

Elektrická energie

Výroba a distribuce elektrické energie musí být v rukou a správě státu, tedy občanů. Jen tak je možné ochránit občany před nenasytností vlastníků energetických společností, které tak zaviňují drastické zdražování prakticky ve všech sférách podnikání i osobním životě občanů.

Vlastnictví výroby a distribuce elektrické energie státem, nesmí být na překážku svobodnému rozhodnutí občanů získávat elektrickou energii z alternativních zdrojů a umožnit spotřebitelům výrobu a spotřebu elektrické energie pro svou osobní či podnikatelskou potřebu bez  nutnosti připojení takových zdrojů elektrické energie k veřejné síti.

Stát musí rovněž narovnat současné nesmyslné ohrožování občanů záplavami.

Záplavy jsou v převážné většině zaviněny hamižností vlastníků výroby elektrické energie a to kumulací vody ve vodních nádržích v období rizikových stavů počasí.

Plyn

Energetická důležitost plynu je velmi významným prvkem v celé zemi, která může v některých lokalitách ovlivňovat ceny výrobků či provoz výroby nebo domácností.

Pravdou však zůstává, že v případě přijatelných cenových relacích elektrické energie se střet s možností volby vytvoří příznivé tržní prostředí, jež bude ve výsledku přínosem pro občany i stát.

Voda, vodní zdroje a kanalizace

Voda, kterou v naší zemi získáváme, naprší z nebe bez jakýchkoliv nákladů. Je smutné, že nám ji na našem území prodávají firmy z Japonska, Francie a dalších států.

Potřeba vody je nutná při všech činnostech člověka a její cena i cena za zpracování odpadních vod zvyšuje náklady na výrobu, provoz většiny služeb i provoz domácností.

Je třeba českou vodu opět vrátit české zemi a ochránit tak občany i stát před zlatokopy, kteří mění vodu ve zlato na našem území.

 Ostatní energie

Je třeba zvážit vliv a dopad jednotlivých energií na ekonomiku v oblastech, kde budou získávány a současně dbát na ochranu životního prostředí a ekologie.

Exekutoři

Výkon exekutorské činnosti

Zasahování do soukromých práv občanů a jejich majetků může být prováděno pouze státními úředníky, šetrně a bez nehorázných zisků, které si současní soukromí podnikatelé jako exekutoři účtují.

V hodnotové ekonomice není možné vybírat násilím jakékoliv platby soukromými podnikateli. Současně není možné, aby stát svěřil správní či výkonnou moc soukromým osobám, nebo že zmocnil zákonem soukromou osobu k výběru jakýchkoliv plateb.

Pouze státní úředníci a pouze ve prospěch státní pokladny !!!

Finanční úřady a finanční policie

Finanční úřady

Jedná se o úřad spravující a shromažďující daňová přiznání. FU provádí kontrolu správnosti výpočtů a posuzuje věrohodnost údajů.

Finanční úřady slouží pro občany hlavně jako poradenská centra pro pomoc při plnění daňové povinnosti daně z příjmu (jiné daně v hodnotové ekonomice neexistují).

Při zjištění lživých a nepravdivých údajů, ověřených Finanční policií, vydávají platební výměry na rozdíl daně a současně mohou ukládat pokuty za úmyslné zkreslování skutečných dat.

Finanční policie

Z podnikových účetnictví a jiných zdrojů získává údaje o podnikatelích, které následně porovnává se skutečností, uváděnou podnikateli v jejich daňovém přiznání. Výsledky předává finančním úřadům.

Obchodní prostředí při prodeji práce zjednodušuje evidence a zužuje se pouze na evidenci příjmů (v hotovosti, bankovním převodem či získáním finančně vyjádřitelných hodnot). Pro vlastní evidenci budou podnikatelé pracující ve větších týmech využívat klasické účetnictví, do něhož může finanční policie nahlížet a následně kontrolovat shodu s údaji u jiných subjektů, které měly za povinnost evidenci  příjmů takových plateb.

Jedná se o kontroly poctivosti občanů, které jsou nutné k zachování spravedlivých vztahů ve společnosti.

Hazard a jeho zdanění

Hazardní a loterijní hry

Pod přísnou kontrolou a evidencí finančních úřadů. Daň z takového podnikání musí být nejméně ve výši 50% ve prospěch státu.

Podpora hazardu snižuje u mnoha lidí zájem o poctivou práci. Zákaz hazardu by jistě občanům této země prospěl. Určitě by měly skončit výherní automaty a zařízení, která ožebračují občany. Různé druhy sázek vycházející ze znalostí či tipů mohou pod dozorem a kontrolou být povoleny. Osobní názor autora hodnotové ekonomiky je však takový, že příjem má být podložen prací, nikoliv aby byl bezpracným ziskem!

Hodnota práce, služeb…

Hodnota práce, služeb a činností

Tržní prostředí velmi rychle a spravedlivě může nastavit cenové hladiny prací, služeb a dalších činností podle aktuální nabídky a poptávky trhu.

Je zcela nesmyslné zasahovat do tržního prostředí cenovými nařízeními, ceníky služeb, nařízením minimálních cen nebo jiné…(např. advokáti, znalci, notáři…)

Cena práce, služby či provádění nebo zajištění určité činnosti musí být vždy jedinečná a musí odpovídat kvalitě, odpovědnosti, časovým parametrům, vhodnosti a přiměřenosti i dalším,  možným posouzením.

Není možné, aby například cena za notářský zápis byla pro všechny takové zápisy stejná, aby za právní úkon byly účtovány stejné peníze – když se jedná o zcela odlišné situace, aby za například ostříhání byly stejné ceny.

Je nutno respektovat kvalitu, výsledek a rovněž množství i dostupnost obchodované práce, služeb nebo jiných hodnot. K tomu se následně váží obchodní ujednání mezi  kupujícím a prodávajícím.

Má-li být tržní prostředí skutečně tržní, není možné zasahování do jeho přirozené tvorby.  Trh a tržní podmínky jsou řízeny poptávkou a nabídkou. Při jakémkoliv zásahu státu se tyto vztahy deformují a následně poškozují trh i všechny účastníky trhu. Mezi škodlivé zásahy do tržního prostředí patří i dotace či podpory.

Všem má být měřeno stejně a není proto možné jakéhokoliv účastníka zvýhodňovat oproti jinému. Musí být respektováno rovné a svobodné právo sjednávat obchod dle podmínek tržního prostředí.

Internet a komunikace

Internet

Obrovský zdroj dat a informací ze všech oblastí lidského života i prostředí, v němž člověk žije, vědy, výzkumu i výsledků lidské činnosti.

Internetové informace jsou v současné době již na takové úrovni, že o každém je možné zjištění prakticky všech údajů a informací. Jedním z postřehů je i nesmyslná existence zákona na ochranu osobních údajů, který chrání v současné době jen osoby páchající trestnou činnost.

Pomocí internetovému spojení je možné komunikovat s celým světem, úřady, přáteli i nepřáteli. Stává se oficiálním komunikačním prostředkem pro komunikaci úřadů s občanem. Jeho obsluhu dnes ovládají již děti předškolního věku či senioři blížící se věkem pomyslné stovce.

Produkt využívaný pod pojmem „datové schránky“ je úžasná věc pro komunikaci státu s občany. Je třeba odstranit pár úmyslně vložených nepravostí, aby fungoval tak, jak má. (například fikce doručení i u platebních rozkazů – nedostižitelnost tzv. bílých koní…)

 Ostatní komunikační prostředky

Mezi nejrozšířenější patří mobilní telefony a jejich modifikace

Mobilní telefony je možné mít kdekoliv a kdykoliv. Lze na nich psát, pomocí jich mluvit s kýmkoliv na světě, fotografovat, filmovat atd.

Státní úřady i soukromé osoby mobilních telefonů aktivně využívají ke komunikaci a například SMS lze dostávat od finančních úřadů, policie, vlády či třeba od svých kamarádů.

Úroveň komunikačních služeb je tedy na takové úrovni, že není problém komunikace kohokoliv s jakýmkoliv úřadem či institucí.

Investice

Čistota investic a kapitálu

Zprůhledněním majetkové struktury zavedením osobních identifikací v podnikání je v tržní ekonomice i zprůhledněno investování.

Investování je rovněž forma podnikání.

Justice

Činnost justice v tržní ekonomice

Dohled nad dodržováním zákonů a zajišťování ochrany občanů. Musí být nezávislá. Stejně jako všichni jiní státní úředníci, musí být v případě neplnění svých povinností odvolatelní.

Nutnost dodržování zákonných norem, stíhání jejich porušování a dodržování platnosti pro všechny občany stejně!

Kapitál

Udržení kapitálu v tuzemsku

Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude důvod vyvážet kapitál z tuzemska do daňových rájů.

Vytvořením české banky pro komerční bankovnictví bude mít občan jistotu seriózního přístupu státu ke klientům banky, současně zůstane kapitál v tuzemsku.

Udržení kapitálu v tuzemsku podpoří rozvoj investic na našem území i rozvoj ekonomiky a rozvoj podnikání.

Nezaměstnanost

Pojem v hodnotové ekonomice neznámý

Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude nezaměstnanost existovat. Každý má možnost svobodně svou práci prodávat a užívat jejich plodů.

Vysoká míra flexibility a kreativity či vynalézavosti občanů/vlastníků práce, při nabídce a uspokojení poptávky, zcela zlikviduje nezaměstnanost. Každý, kdo chce svou práci prodávat, může nalézt oblast, v níž bude úspěšný.

Občan

Občan a jeho postavení v hodnotové ekonomice

Občan je základním prvkem společnosti. Vytváří stát a jeho organizaci za účelem zajišťování společných potřeb občanů.

Svoboda prodeje práce občana/jednotlivce ve skutečném tržním prostředí zajistí všem občanům dostatek příležitostí pro svou realizaci a prodej práce.

Tržní prostředí nesmí být deformováno zásahy státu cenovými diktáty, dotacemi a jinými prvky znevýhodňujícími ostatní účastníky trhu.

Důležité je též potírání nekalého podnikání a nekalé hospodářské soutěže, což ve své podstatě naplňuje i zvýhodňování jakéhokoliv účastníka tržního prostředí.

Postavení občana v tržním prostoru

Všichni občané mají stejná práva pro podnikání a průhlednost vztahů je řešena osobní identifikací při všech jeho aktivitách nezaměnitelným osobním číslem. Končí doba právnických osob a fiktivních IČ.

Každý každému může být obchodním partnerem. Vzájemné vztahy mezi podnikajícími občany jsou řešeny smluvně na principu svobodných rozhodnutí jejich účastníků.

Svobodný prodej práce

Občan má právo svým jménem svobodně prodávat svou práci bez drábů a omezování. Je povinen platit daň za služby poskytované státem. Sám si rovněž platí všechny druhy pojistného a je partnerem pojišťoven či jiných institucí.

Odpovědnost občana

Každý občan plně odpovídá sám za své jednání trestně i majetkově.

Všechny úkony občana jsou plně v jeho rozhodnutí. Musí dodržovat zákonné normy a ctít práva jiných. V případě poškozování cizích práv či porušování zákona je za své jednání odpovědný. Odpovědnost je pro všechny stejná, bez rozdílu postavení, vyznání či barvy pleti.

Znamená to tedy každý sám za sebe!

Odpovědnost za současné firmy (a.s., s.r.o. atd)

Odpovědnost ve společnostech musí osobně převzít většinový vlastník, který má právo chod společnost řídit. S ohledem na zavedení svobodného prodeje práce můžeme hovořit o řízení týmů a společníků na obchodních principech.

Za svou činnost i činnost svých podniků/týmů odpovídá každý podnikající občan celým svým majetkem a současně je odpovědný i trestně za škody způsobené.

 

Platby občanů nařízené zákonem

Nařídit zákonem lze jen platbu ve prospěch státu!

Stát nesmí nařídit zákonem platbu ve prospěch soukromých osob, ani nesmí pověřit soukromé osoby jejich výběrem. Správu státních prostředků (majetek všech občanů) zajišťuje pouze stát. Nesmí být k tomu využity soukromé osoby.

Jedná se například o výběr zdravotního či sociálního pojištění, zákonné odpovědnosti provozu motorových vozidel, platby kolektivním systémům atd. Správa všech prostředků musí být zajištěna státem a za případně prováděné služby či jejich zajišťování může být soukromým osobám/podnikatelům prováděna úhrada.

Podnikání

Prodej vlastní práce

Svobodný prodej svých schopností, dovedností, znalostí a jiných vlastností, které vytvářejí nové hodnoty či prospěch. Každý občan může svou práci prodávat bez omezení. Za svou práci, její kvalitu a sjednané podmínky ručí osobně v plném rozsahu.

Prodej práce realizuje na své rodné číslo – svou osobní jedinečnou identifikaci. K firmě (názvu) bude vždy toto číslo připojeno. Připouští se tak neomezené množství firem v jeho vlastnictví, za všechny však plně ručí.

Svoboda podnikání

Občan může svou práci prodávat komukoliv, s nímž se do jejím prodeji/koupi dohodne na principu obchodních pravidel.

Občan může svou práci prodávat bez omezování a ohlašování. Je povinen ale zajistit kvalitu práce v rozsahu sjednaných obchodních podmínek s ostatními účastníky obchodu.

Každý dle svých možností a schopností

Každý může svou práci prodávat podle svých možností a schopností. Za svou činnost plně ručí.

Výběr pracovní činnosti záleží na občanu/jednotlivci. Jistě bude prodávat svou práci takovou, kde má nejlepší výsledky a znalosti. Zkvalitní se tak kvalita zboží i služeb. Navíc se nabídka zboží a služeb v tržním prostředí rozroste.

Velké a malé podniky

Forma zůstane zachována, změní se však pozice účastníků v takovém podniku.

Bude se jednat o společnost pracující na obchodních principech, nikoliv už jako zaměstnanci a zaměstnavatelé.

Znamená to, že pracovní smlouvy se změní na smlouvy obchodní, například smlouva o zajištění činnosti, provedení díla, zajištění prodeje, poskytování služeb atd. Jednoduše řečeno, každý na svou identifikaci. Tento stav bývá označován (pro lepší pochopení) jako „švarcsystém“.

Podpory a dotace

Jedná se negativní vliv

Dotace a podpory znehodnocují tržní prostředí a zvýhodňují či znevýhodňují jeho účastníky.

Proč mají dostávat z peněz všech daňových poplatníků peníze vybraní jedinci, kteří následně získávají výhody oproti jiným účastníkům trhu?

Ve vybraných oblastech má možnost podnikat stát, jako správce peněz daňových poplatníků/občanů na svůj účet a odpovědnost těch, kteří mají právo takové aktivity řídit.

Pojištění

Státní pojišťovny – zdravotní, sociální, důchodové

Pojištění s garancí státu, s výběrem pro státní pokladnu (speciální účet) a bez možnosti svěřování výběru peněz či nakládání s nimi soukromými osobami.

Smluvní vztah musí být řešen individuálními smlouvami, nikoliv rámcově.

Jistě je možná pro konkurenční prostředí a zdravé tržní hospodářství existence soukromých pojišťoven. Smluvní vztah s nimi je však osobním vztahem občana/pojištěnce a pojišťovny.

Práce

Co je to práce

Práce je souborem znalostí, schopností, dovedností a jiných předností občana, které mu umožňují vytvářet nové hodnoty, s nimiž může následně obchodovat, nebo si je ponechat dle svého rozhodnutí

Práce je v podstatě vše, čím člověk přetváří své okolí či vytváří nové hodnoty. Je to jedinečná vlastnost člověka, bez níž by nemohly být vytvářeny nové hodnoty. Je to vlastně prostředek pro zhodnocení stávajícího stavu a vytvoření hodnoty vyšší.

Prodej práce

Prodej práce se chová jako jakákoliv komodita či služba nabízená v tržním hospodářství. Rozhodující je poptávka a nabídka. Je vysoce flexibilní.

Prodej práce probíhá na obchodních principech s osobní identifikací občana/jedince.

Práce námezdní – závislá

Přežitek z doby kapitalismu, přetrvávající dodnes. Jedná se o princip vytváření pracovních míst jednou skupinou občanů – zaměstnavatelů. Druhá skupina je závislá – zaměstnanci.

V době minimálních možností pro komunikaci byl tento stav využit pro určení povinnosti výběru sociálního, zdravotního či důchodového pojištění a daní.

V dnešní době již nemá opodstatnění a degraduje schopnosti i psychiku jednotlivců, kteří se následně cítí opravdu závislí na zaměstnavatelích a očekávají, že se o ně „někdo“ vždy postará. Všechny ostatní věci (nájem, smlouvy s elektrárnou či plynárnou, telekomunikačními společnostmi atd.) si však zajišťují takoví občané sami bez cizí pomoci!

Práva

Kde začínají práva jednoho, končí práva druhého

Je třeba ctít práva občanů, která jsou v rámci zákonných i etických norem dána a občany vytvořena.

Právo, rovnost a svoboda je prvořadou předností tržní ekonomiky.

Hodnotová ekonomika

Definice hodnotové ekonomiky

Společensko-ekonomická formace ctící jedinečnost soukromého vlastnictví práce, její výsledky, ochranu osobního vlastnictví, práv a svobody podnikání na svůj účet i odpovědnost.

S tím souvisí i správa státu občany, kteří jsou odborníky v daném oboru a pracují pro dobro občanů a občané jim za to na principu obchodních zásad platí jejich práci.

Rozvoj řemesel

Řemesla, dovednosti…

Stále více upadá řemeslná povědomost a odbornost. Je způsobeno úmyslným potlačovaním svobodného prodeje práce. Uvolněním možností prodeje práce dojde k rozvoji zájmu o řemesla jako cesta k prodeji svých schopností a dovedností jedince – prodej práce.

Skončí doba melouchů, černé i šedé ekonomiky, vše může fungovat legálně.

Rozvoj vědy, výzkumu…

Věda a výzkum

Při deformaci a zákazu svobodného prodeje práce dochází ke snižování počtu možností práce (dosud pracovních příležitostí). Upadá tak ekonomika a tím i hledání nových cest – vývoj a výzkum.

Rozvojem ekonomiky posílí i nutnost rozvoje vědy a výzkumu.

Solidarita

Solidarita – pomoc těm, co ji potřebují

V rámci solidarity je třeba se postarat o osoby vážně zdravotně poškozené, či osoby postižené mimořádnou událostí.

Péče a pomoc je třeba všem, kteří pro vadu zdraví či nenadálou ztrátu majetku pomoc potřebují. Je třeba rozlišovat skutečnost a fikci. V tržním prostředí bude jistě i dost jedinců, kteří budou dobrovolně přispívat takovým osobám. Příkladem mohou být „žlutí andělé“, kteří  pomáhají přímo jedincům, ne paušálně!

Soudy

Soudy jsou ochranou spravedlnosti

Soudy musí fungovat rychle, v rámci zákonů a spravedlivě. Všem stejným metrem.

Soudci musí být odvolatelní v případě porušovaní svých povinností a musí být trestně odpovědní! Samozřejmě i s povinností úhrady případných způsobených škod.

Sport

Sport ve školách

Neodmyslitelná součást výchovy ve školách.

Rozvoj sportu je posílením budoucí generace/í a jejich zdraví. Současně se rozvíjí i zdravá soutěživost dětí – budoucích občanů.

Profesionální sport

Není možné jej dotovat z peněz občanů a vyplácet sportovcům obrovské částky ze státních peněz/peněz občanů.

Pokud mají být sumy v takových výších vypláceny, je to možné z prostředků sponzorů.

Občan neodvádí daně za účelem dotování vrcholových sportovců a sportovních klubů! Všechny sporty jsou dobrovolné a musí být uhrazovány buď sportovci nebo jejich příznivci.

Spravedlnost

Platnost práva pro všechny stejně !

Nemůže být právo měřeno jinak různým jednotlivcům!

Stát

Stát a jeho úlohy

Stát je občany vytvořený systém pro zajištění potřeb občanů za jejich peníze odváděné v podobě daní.

Jedná se například o ochranu životů zdraví, majetku, zajišťování školství, zdravotnictví, důchodový systém, ochranu životního prostředí, bezpečnost a další služby pro občany, které nemůže občan jako jednotlivec zajišťovat samostatně.

Pro tyto účely jsou využívány například policie, hasiči, armáda.

Lze říci, že stát je sluhou občanů a zástupci státu jsou volení občané pracující pro blaho občanů za jejich peníze.

Školství

Základní školství

Nutné vzdělání pro všechny občany. Všichni musí mít stejné možnosti vzdělání.

Základní školství je placeno z peněz daňových poplatníků. Úroveň školství musí být jednotná na všech typech škol v základních požadavcích na vzdělání.

Střední a učňovské školství

Střední školství

Střední školství připravuje studenty především pro studium na vysokých školách či odborně vychovává mládež pro vstup do života již v profesích dle zaměření odbornosti školy. Střední školství je placeno z peněz daňových poplatníků.

Učňovské školství

Výuka profesí a odborností, získání dovedností a znalostí pro prodej práce jednotlivce po vstupu do života po ukončení školy.

Vysokoškolské vzdělání

Vysokoškolské vzdělání si platí studenti, respektive jejich rodiče nebo ti, kteří si studenty vyberou a poskytnou jim vzdělání pro činnost ve svém týmu nebo v určitých oborech. Studenti mohou získat prospěchová stipendia.

V současné době odchází více než 60% absolventů vysokých škol do zahraničí za prací z důvodu nemožnosti prodeje svých znalostí/práce. Investice do vzdělání tak ponese ten, kdo bude nabytých vědomostí v životě užívat.

Hodnotová ekonomika je možnost svobodného prodeje své práce a jistota vlastnictví výsledků může zaručit uplatnění vzdělání i v naší zemi. Za svobodných a rovných podmínek, s důrazem na kvalitu a při přiměřených daních, které zaručí i jejich bezproblémový výběr a naplnění státního rozpočtu.

Trestná činnost

Tresty

Za trestnou činnost musí být vyměřovány takové tresty, aby delikventi měli obavu z výkonů trestu.

Delikventi se nemohou odvolávat na obecná práva platná v zemi občanů, prezentované zákony, které sami porušují.

Právo mohou mít pouze svobodní občané, kteří jsou na svobodě a nepáchají trestnou činnost. Při výkonu trestů ztratí na svá práva nárok.

 Výkon trestu – vazba

Výkon trestu musí být adekvátní trestným činům. Ve vězení musí všichni vězni pracovat a svou prací uhradit napáchané škody.

Musí skončit benevolentní pobyty ve vězeních, které jsou nyní spíše hotelovými pobyty s plnou penzí a sportovním i kulturním vyžitím.

Tresty musí mít výchovný účinek a u trestaných musí do budoucna vzbuzovat obavu z možného výkonu trestu.

Je třeba eliminovat beztrestnost psychopatů a nesvéprávných tvrdými tresty, stejně tak jako u osobních delikventů, porušujících práva ostatních občanů.

Tržní prostředí

Zásahy státu jsou nepřípustné

Jakékoliv zásahy státu do funkčnosti tržního prostředí jsou nepřípustné.

Takovéto zásahy formou dotací, úlev či výhod znevýhodňují ostatní účastníky tržního prostředí.

Svobodný trh

Tržní prostředí může být ovlivňováno pouze poptávkou a nabídkou.

Účastníci tržního prostředí si mohou svobodně na principu rovných práv sjednávat obchody, které nejsou v rozporu se zákonem.

Soutěžní prostředí a kvalita

Soutěžní prostředí tržního mechanismu přináší všem účastníkům vyšší kvalitu a cenovou přiměřenost.

Nedeformovaným tržním prostředím se docílí zvyšování kvality nabízených výrobků i služeb. Současně je přirozeně regulována nabídka i poptávka jednotlivých produktů nabízených na trhu.

Dochází k přirozené eliminaci extrémních cen i uklidnění cenové hladiny jednotlivých produktů a služeb.

Eliminace podvodů, příživníků…

V čistém tržním prostředí se sníží  množství podvodů a nekalé činnosti

Trh vytvoří informační systém pro likvidaci takového chování. Je to přirozená obrana kvality trhu.

 Bankovnictví

Konkurenční prostředí trhu přinese i výhody pro všechny občany vytvořením české banky pro komerční účely.

Vyšší úroky z vkladů, nižší úroky z půjček a úvěrů, lepší dostupnost úvěrů a navíc přínos pro státní pokladnu i možnost využít finanční sedlinu pro potřeby státu a klientů státní komerční banky.

Vlastnictví

Vlastnictví bank, velkých firem…

Každá společnost má svého vlastníka či vlastníky – fyzické osoby. Tyto osoby jsou povinny nést ztráty a škody způsobené klientům.

Není možné, aby stát dotoval soukromé banky – soukromé peněženky bankéřů z peněz občanů/daňových poplatníků.

Vlastník banky musí odpovídat celým svým majetkem za škody způsobené ostatním účastníkům trhu. Tyto škody musí být uhrazeny, trestní odpovědnost tím není dotčena. Ukončení činnosti banky je stejné jako ukončení podnikatelské činnosti jakéhokoliv občana.

Vlastnictví práce

Práce je v hodnotové ekonomice zvláště chráněným majetkem. Patří jen fyzickému jedinci a jemu patří i výsledky takové práce jedincem vytvořené.

Volby

Financování voleb

Volební kampaně nesmí a nemohou být placeny z peněz daňových poplatníků. Rovněž nesmí být placeny příspěvky na provoz politických stran!

Výběr kandidátů a jejich odvolatelnost

Občan vybírá kandidáty dle jeho odborných a morálních kvalit. Každý kandidát musí být odvolatelný v případě porušení jeho povinností.

Volby musí být přímé a jako kandidáti mohou být voleni občané navrženi ostatními občany, s doložením podpory formou podpisových archů. Je také možné pro některé funkce v aparátu státu místo voleb provádět výběrová řízení.

Zvolený zástupce lidu

Musí vykonávat svou funkci podle požadavků svých voličů. Při vědomém porušení může být odvolán.

Plat za svou činnost může dostávat jen pokud je kvalitní, a to pouze za práci pro voliče vykonanou.

Zákoník práce – přežitek

Souhrn nařízení, povinností a omezování

Takovým označením je možné charakterizovat „zákoník práce“, který diskriminoval především zaměstnavatele a ukládal jim nesmyslné povinnosti.

Svobodný prodej práce bez sankcí za její prodej poskytuje každému právo prodeje svých znalostí, dovedností a jiných vlastností, které jsou cennou hodnotou každého jedince.

Každý sám musí odpovídat za své jednání, za svá rozhodnutí a za kvalitu prodávané práce, tedy produktů, služeb či jiných hodnot jedincem vytvořených. Současně i všechny vztahy jedince si musí jedinec řešit sám, může však využít i služeb jiných osob v rámci obchodních dohod za úplatu.

Příklady:

  • nemusím si upéci rohlík či chleba pokud mám hlad, mohu si jej koupit za hodnoty získané prodejem své práce
  • nemusím mít řidičský průkaz, pokud potřebuji jet na výlet. Využiji taxi či veřejnou dopravu nebo si objednám soukromého dopravce…, opět za hodnoty získané prodejem své práce

 

Zákonodárná činnost

Zákonodárné sbory

Zákonodárné sbory (poslanecká sněmovna či senát) musí vytvářet zákony přínosné pro občany a chránící jejich práva.

Zákony musí  být schvalovány prostou většinou hlasů podle vůle občanů, svěřené do rukou zákonodárců.

Zákonodárci musí být odborníci a musí svá rozhodnutí činit ve prospěch občanů. Není možné tvořit různá uskupení, např.koalice atd.

 Zdraví

Zajištění zdravotní a sociální péče

Zajištění zdravotní i sociální péče musí garantovat stát. Peníze vybírané na zdravotní a sociální péči smí vybírat pouze stát na speciální účet, vedený u českého bankovního ústavu – rukou a správě českého státu.

Není možné svěřovat zdravotní ani sociální péči do rukou soukromých podnikatelů. Nic nebrání však tomu, aby nezávisle existovaly i soukromá pojištění. Vztahy však v takových případech jsou jen osobním obchodním vztahem pojištěnce/občana a soukromé pojišťovny.

Stát musí garantovat dostatek zdravotnických zařízení i personálu, poskytování léků a léčebných metod.

Garance musí být na poskytování i léčebných pobytů v lázních či u moře nebo ve speciálních léčebných ústavech.

Ceny léků a lékařských úkonů

Ceny musí být přiměřené a není možné je šroubovat do astronomických částek.

Výhodou může být konkurenční prostředí, funkční i v oblasti zdravotnictví a lázeňství, kdy bude vítězit kvalita a cena služeb.

Nehorázné okrádání pacientů dnešními neidentifikovatelnými zdravotními pojišťovnami s nehoráznými platy vedení, paláci a luxusem musí skončit.

Rovněž lékárny a ceny léků musí být pod kontrolou státu, neboť se jedná o zdraví občanů hrazené ze společně vytvořených prostředků občany.

Musí být zajištěna i pohotovost a dostupnost lékařské péče v přijatelných vzdálenostech.

Zlaté padáky

Zlaté padáky – přežitek minulých vlád

Žádný podnikatel nevyplácí ze svého „zlaté padáky“, tedy odstupné lidem, kteří poškozovali jeho podnikání. Není tedy možné, aby neschopný či všehoschopný člověk dostával odměnu za to, že okrádal a špatně řídil.

V hodnotové ekonomice je taková osoba odpovědná celým svým majetkem za způsobené škody. Současně je vystavena trestnímu stíhání a tvrdému trestu.

Udržení kapitálu v tuzemsku podpoří rozvoj investic na našem území i rozvoj ekonomiky a rozvoj podnikání.

Životní prostředí a ekologie

Ochrana životního prostředí

Stát je povinen chránit své občany před poškozováním jejich zdraví! Z toho důvodu patří ochrana životního prostředí k nejvyšší prioritě ochrany, neboť právě ze životního prostředí člověk získává stravu, pije nápoje a dýchá vzduch.

Veškerá znečištění a intoxikace životního prostředí poškozuje následně obyvatele země, způsobuje nemoci a úmrtí osob.

Odpady

Způsob nakládání s odpady musí být řízen se zaměřením na ochranu životního prostředí a využitelnost surovin. Je třeba úplně zakázat skládkování a odpady zpracovávat.

Poplatky za likvidaci odpadů skutečně použít pro úhradu za jejich likvidaci ve prospěch osob, které skutečně likvidaci, recyklaci a využití odpadů realizují.

Kolektivní systémy

Systémy vytvořené úplatnými úředníky Ministerstva životního prostředí ČR za účelem vytváření zisků soukromých osob.

Kolektivní systémy inkasují od výrobců a dovozců (původců) za uvedení na trh výrobků, které se po skončení své životnosti stanou odpadem. Platí všichni občané, firmy i stát.

Vybrané peníze však nejsou používány pro zpracování, recyklaci a využití materiálů či surovin ve prospěch zpracovatelů odpadů, ale úplně pro jiné účely.

Kolektivní systémy jsou soukromé firmy, nemající se státem a občany nic společného, s nálepkou „neziskové organizace“, ale v jejich útrobách končí mnoho miliard Kč.

Stát či respektive státní úředníci nemají právo kontroly nad těmito kolektivními systémy! Na to se zapomnělo!

Slovo na závěr

Je třeba konat !

Současný, až k pláči zubožený stát, potřebuje poctivé a schopné odborníky, kteří by dokázali napravit škody způsobené zlatokopy z vlád po roce 1989.

Občané, změňme zrůdné právní normy ožebračující občany ve prospěch korupčníků, nenasytů a hochštaplerů.

Vyberte ze svých řad schopné odborníky, kteří by se ujali plnění přání občanů, aby se naše země stala místem, kde je krásné prožít celý život a nemuset utíkat do zahraničí proto, aby člověk přežil.

Při stavbě „národního divadla“ lidé použili hesla: „Národ sobě“

Při budování občanské společnosti, řízené vybranými občany, odborníky pro uspokojení potřeb všech občanů naší země, bude platit obdoba.